Sikafloor 156

Sikafloor 156 to wszechstronna i uniwersalna żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych
OPIS PRODUKTU

Bezbarwna, dwuskładnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości.
Materiał całkowicie bezrozpuszczalnikowy wg wytycznych niemieckiego stowarzyszenia Deutsche Bauchemie e.V.

ZASTOSOWANIE

Gruntowanie podłoży betonowych, zapraw cementowych, zapraw i powłok epoksydowych
Gruntowanie na podłożach o normalnej i podwyższonej chłonności
Gruntowanie pod wszystkie epoksydowe i poliuretanowe materiały posadzkowe Sika
Spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych
Materiał dostosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

CHARAKTERYSTYKA

Niska lepkość
Bardzo dobra penetracja podłoża
Wysoka przyczepność do podłoża
Bezrozpuszczalnikowa
Łatwa aplikacja
Krótkie przerwy robocze
Materiał do uniwersalnego stosowania
Może być stosowana na zewnątrz

sikafloor 156 lakierowanie betonu

APROBATY / NORMY
Spełnia wymagania wg EN 1504‐2:2004 i EN 13813:2002, znakowanie CE.
Aprobata Techniczną IBDiM AT/2010‐03‐0708 Żywica epoksydowa
gruntująca do betonu Sikafloor 156

DANE PRODUKTU POSTAĆ / KOLORY
Składnik A: bezbarwna ciecz
Składnik B: brązowa ciecz

OPAKOWANIA
25 kg Składnik A: 18,75 kg, Składnik B: 6,25 kg
10 kg Składnik A: 7,5 kg, Składnik B: 2,5 kg
Beczki Składnik A: 180 i 1000 kg, Składnik B: 60, 180 i 1000 kg

SKŁADOWANIE
Produkt przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od+ 5°C do + 30°C, chroniony przed wilgocią najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE
BAZA CHEMICZNA Żywica epoksydowa
GĘSTOŚĆ Składnik A: ~ 1,10 kg/dm3 (+23°C) (PN‐EN ISO 2811‐1)
Składnik B: ~ 1,02 kg/dm3 (+23°C)
Składnik A + B: ~ 1,10 kg/dm3 (+23°C)
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH ~ 100% wagowo i objętościowo
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ~ 55 MPa (30 dni / +23°C / 50% wilg. wzgl.) (PN EN 196‐1)
Zaprawa: Sikafloor 156 wymieszana z odpowiednim piaskiem w proporcji 1:10
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE ~ 15 MPa (30 dni / +23°C / 50% wilg. wzgl.) (PN EN 196‐1)
Zaprawa: Sikafloor 156 wymieszana z odpowiednim piaskiem w proporcji 1:10
PRZYCZEPNOŚĆ >1,5 MPa (zniszczenie betonu) (PN EN 4624)
TWARDOŚĆ SHORE’A D 83 (7 dni / +23°C / 50% wilg. wzgl) (DIN 53 505)
ODPORNOŚĆ TERMICZNA
Rodzaj narażenia * Odporność w środowisku suchym
Stałe +50°C
Średnio‐trwałe do 7 dni +80°C
Krótkotrwałe do 12 godz. +100°C
Dopuszczalne jest okazjonalne, krótkotrwałe obciążenie termiczne do +80°,
w atmosferze wilgotnej/mokrej (np. w czasie czyszczenia parą wodną).
* Bez jednoczesnych obciążeń mechanicznych i/lub chemicznych.
INFORMACJE O SYSTEMIE
STRUKTURA SYSTEMU Gruntowanie:
Podłoże o niskiej / średniej chłonności 1 x Sikafloor®‐156
Podłoże o wysokiej chłonności 2 x Sikafloor®‐156
Drobnoziarnista zaprawa wyrównawcza (do 1 mm):
Gruntowanie 1 x Sikafloor 156
Zaprawa 1 x Sika floor 156 + piasek kwarcowy 0,1 ‐ 0,3 mm
+ Extender T
Drobnoziarnista zaprawa wyrównawcza (do 2 mm):
Gruntowanie 1 x Sika floor 156
Zaprawa 1 x Sikafloor 156 + piasek kwarcowy 0,1 ‐ 0,3 mm
+ Extender T
Zaprawa naprawcza (15 ÷ 20 mm):
Gruntowanie 1 x Sikafloor‐156
Warstwa sczepna 1 x Sika floor 156
Zaprawa 1 x Sikafloor 156 + mieszanka piasku kwarcowego
Poniżej przedstawiona mieszanka została przetestowana i jest zalecana
do stosowania (frakcje kruszywa dla warstwy o grubości 15 ÷ 20 mm)
25 części wagowych piasku 0,1 ‐ 0,5 mm
25 części wagowych piasku 0,4 ‐ 0,7 mm
Karta Informacyjna Polski
Sikafloor®‐156 Posadzki
23.01.2015
Nr identyfikacyjny 02 08 01 02 007 0 000001
3/6
25 części wagowych piasku 0,7 ‐ 1,2 mm
25 części wagowych piasku 2,0 ‐ 4,0 mm
Uwaga: Średnica największego ziarna kruszywa nie może być większa niż 1/3
grubości warstwy. Przy komponowaniu mieszaniny kruszyw należy
uwzględnić kształt ziaren kruszywa i temperaturę aplikacji.

ZUŻYCIE
Warstwa Materiał Proporcja Zużycie
Gruntowanie Sikafloor®‐156 ‐ 0,3 ‐ 0,5 kg/m²
Zaprawa
wyrównawcza
do 1 mm
1 x Sikafloor®‐156
+ piasek 0,1‐0,3 mm
+ Extender T
1:0,5:0,015 wagowo 1,4 kg/m²/mm
Zaprawa
wyrównawcza
do 2 mm
1 x Sikafloor®‐156
+ piasek kwarcowy
0,1‐0,3 mm
+ Extender T
1:1:0,015
wagowo
1,6 kg/m²/mm
Warstwa sczepna Sikafloor®‐156 ‐ 0,3 ÷ 0,5 kg/m²
Zaprawa naprawcza
(15‐20 mm)
Sikafloor®‐156
+ mieszanka piasków
1:10
wagowo
2,2 kg/m²/mm
Podano wartości teoretyczne. W praktyce mogą się zmienić w zależności od
stanu i porowatości podłoża, sposobu i strat związanych z nanoszeniem
materiału.
JAKOŚĆ PODŁOŻA Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum
25 MPa). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha,
oczyszczona z niezwiązanych cząstek.
Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa.
W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty
zanieczyszczone olejami muszą być usunięte mechanicznie, np. przez
śrutowanie lub frezowanie. Pory na powierzchni muszą być dobrze
odsłonięte.
Lokalne nierówności wyrównać za pomocą materiałów z grupy Sikafloor®,
Sikagard® lub Sikadur®.
Przed aplikacją materiału należy dokładnie odkurzyć całą powierzchnię za
pomocą odkurzacza przemysłowego.
TEMPERATURA PODŁOŻA /
OTOCZENIA
Minimum +10°C / Maksimum +30°C
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA Maksimum 4% wagowo
Zalecane sprawdzenie Sika Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie
w piecu. Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA
POWIETRZA
Maksimum 80%.
TEMPERATURA PUNKTU ROSY Należy zwrócić szczególną uwagę na kondensację!
Temperatura podłoża i nieutwardzonej posadzki musi być zawsze o 3°C
wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na
powierzchni podłoża.
INSTRUKCJA APLIKACJI
PROPORCJE MIESZANIA Składnik: A : B = 3 : 1 (wagowo)
Karta Informacyjna Polski
Sikafloor®‐156 Posadzki
23.01.2015
Nr identyfikacyjny 02 08 01 02 007 0 000001
4/6
MIESZANIE Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać
składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż
3 minuty.
Do wymieszanych składników A i B żywicy można dodać piasek kwarcowy
i Extender T (jeżeli jest to wymagane), należy mieszać przez następne
2 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny.
Następnie mieszankę przelać do czystego pojemnika i ponownie krótko
zamieszać.
Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego
należy go unikać.
NARZĘDZIA Do mieszania żywicy należy używać wolnoobrotowego mieszadła
elektrycznego (300 ÷ 400 obrotów na minutę) lub innego odpowiedniego
sprzętu.
Do przygotowania zaprawy należy używać mieszarek o obiegu wymuszonym,
z ruchomym zasobnikiem. Nie należy stosować mieszarek wolnospadowych.
APLIKACJA Przed aplikacją należy sprawdzić wilgotność podłoża i punkt rosy.
W przypadku wilgotności podłoża >4% należy stosować Sikafloor® EpoCem®
jako czasową barierę przeciwwilgociową.
Warstwa gruntująca:
Nanieść Sikafloor®‐156 za pomocą pędzla lub wałka, upewnić się, że
uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę, jeżeli to konieczne nanieść drugą
warstwę.
Zaprawa wyrównawcza:
Zaprawę rozprowadzić na żądaną grubość za pomocą pacy lub ściągaczki
gumowej.
Warstwa sczepna:
Nanieść Sikafloor®‐156 za pomocą pędzla, ściągaczki gumowej lub wałka.
Jastrych żywiczny:
Na lepką w dotyku warstwę sczepną Sikafloor®‐156 rozłożyć zaprawę za
pomocą łat stalowych najlepiej na prowadnicach. Po krótkim czasie zaprawę
zagęścić i wyrównać pacami lub zacieraczką mechaniczną (20÷90 obrotów na
minutę) z łopatkami pokrytymi teflonem.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI Narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu rozcieńczalnikiem C.
Utwardzony lub związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie.
CZAS OTWARTY
Temperatura Czas otwarty
+10°C ~ 60 minut
+20°C ~ 30 minut
+30°C ~ 15 minut
CZAS POMIĘDZY UŁOŻENIEM
KOLEJNYCH WARSTW
Dla produktów bezrozpuszczalnikowych układanych na Sikafloor®‐156:
Temperatura podłoża Minimum Maksimum
+10°C 24 h 4 dni
+20°C 12 h 2 dni
+30°C 6 h 1 dzień
Karta Informacyjna Polski
Sikafloor®‐156 Posadzki
23.01.2015
Nr identyfikacyjny 02 08 01 02 007 0 000001
5/6
Dla produktów rozpuszczalnikowych układanych na Sikafloor®‐156:
Temperatura podłoża Minimum Maksimum
+10°C 36 h 6 dni
+20°C 24 h 4 dni
+30°C 12 h 2 dni
Podano czasy przybliżone, które mogą być inne w zależności od warunków
zewnętrznych, głównie temperatury i wilgotności względnej otoczenia.
UWAGI DO STOSOWANIA Nie stosować Sikafloor®‐156 na podłożach nie izolowanych, w których może
wystąpić znaczne ciśnienie pary wodnej.
Świeżo ułożony Sikafloor®‐156 musi być chroniony przed wilgocią,
kondensacją i bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez co najmniej
24 godziny.
W czasie aplikacji materiału gruntującego unikać powstawania kałuż
i zastoisk.
Jastrych z materiału Sikafloor®‐156, bez dodatkowego doszczelnienia, nie
powinien być często i/lub stale obciążony wodą.
Zalecane jest stosowanie prób potwierdzających właściwy dobór frakcji
kruszyw.
Rozcieńczalnik C jest łatwopalny, nie stosować otwartego ognia.
Przy aplikacji zewnętrznej, materiał należy nanosić przy spadających
temperaturach.
Wszelkie szczeliny i przerwy robocze wymagają odpowiedniego
zabezpieczenia. Dla szczelin statycznych stosować materiały Sikadur i żywice
Sikafloor. Szczeliny dynamiczne zabezpieczyć kitami lub taśmami
uszczelniającymi w zależności od przewidywanych odkształceń.
Niewłaściwe zabezpieczenie szczelin i/lub pęknięć może prowadzić do
uszkodzenia konstrukcji i/lub zmniejszenia jej trwałości.
W określonych warunkach działające ogrzewanie podłogowe lub wysoka
temperatura otoczenia w kombinacji z wysokim obciążeniem punktowym
może prowadzić do powstania odcisków na powierzchni żywicy.
Jeżeli wymagane jest dodatkowe ogrzewanie, nie należy używać kotłów
gazowych, olejowych, parafinowych ani na inne paliwa kopalne. Podczas
spalania wydzielają się duże ilości CO2 i H2O w postaci pary wodnej, które
mogą mieć niekorzystny wpływ na proces utwardzania. Do ogrzewania
używać wyłącznie nagrzewnic elektrycznych z nadmuchem.
MOŻLIWOŚĆ OBCIĄŻENIA
Temperatura
podłoża Ruch pieszy Lekkie obciążenie Pełne obciążenie
+10°C ~ 24 h ~ 5 dni ~ 10 dni
+20°C ~ 12 h ~ 3 dni ~ 7 dni
+30°C ~ 6 h ~ 2 dni ~ 5 dni
Podano czasy orientacyjne. W rzeczywistości mogą być różne w zależności
od warunków zewnętrznych.